INICIlinea

Escrit lliurat al Sr. Mas en la mesa de negociació

Molt Honorable Senyor,

Els treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya hem perdut, durant els darrers temps, més d’un 30% del poder adquisitiu de les nostres retribucions.
Des de l’any 2010 la Generalitat ha reduït la seva plantilla en més de 10.000 llocs de treball. Paral·lelament el personal eventual s’ha incrementat en un 250%.
La Generalitat és l’única Administració de Catalunya que torna a aplicar una nova retallada salarial per a l’any 2014, que respon a una decisió de política econòmica, reflectida en la Llei d’Estabilitat Pressupostària i en el “Pla d’Ajust” aprovat pel vostre Govern.
Els sindicats amb representació a la Funció Pública de la Generalitat, volem denunciar aquesta política que, retallant els drets dels seus treballador@s, malmet les estructures de l’estat del Benestar i empobreix el territori.
Per que creiem que l’acord és possible i necessari, volem fer-vos arribar les peticions que hem fet als representants del Govern a la Mesa General de negociació:
− És necessari garantir el manteniment del nivell d’ocupació.
− Cal garantir el cobrament de les retribucions íntegres corresponents a l’any 2014 (les 14 pagues).
− És de justícia i absolutament necessari garantir la restitució del 100% de la jornada i les retribucions del personal interí a partir de l’1 de Gener de 2014.
Atès tot l’exposat anteriorment, proposem establir un calendari de reunions, per negociar la recuperació d’aquests i de la resta dels drets socials i laborals i del poder adquisitiu arrabassat durant els darrers anys.
Esperant la vostra resposta,
Atentament:

inici

linea