MEPAGC: “La precarietat a l’administració pública és estructural”

MEPAGC 24/7/19: Funció Pública diu que: “la precarietat a l’administració pública catalana no és excepcional, és estructural!!

Arribats al mes de juliol de 2019, amb la incertesa de si l’administració catalana té intenció de tornar a incomplir el calendari de retorn de les pagues de 2013 i 2014 de les persones empleades públiques, amb la incertesa de les repercussions que les pròrrogues i negociacions de pressupostos de la Generalitat puguin tenir sobre la reversió de retallades en el sector públic, i amb les incerteses que genera l’amenaça de la “llei Aragonès”, Funció Pública va convocar pel dia 24 de juliol reunió de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAG) amb dos únics punts en l’ordre del dia:

  • Ratificació de les propostes d’acord subscrites en el “Grup de Treball de negociació de les mesures socials, laborals i de flexibilitat i/o conciliació de la vida laboral i familiar”
  • Informe del Gabinet Jurídic sobre la constitucionalitat d’una eventual regulació per decret llei d’acord amb el requeriment del Parlament de Catalunya formulat en la Moció 89/XII, aprovada pel Ple en la sessió de 30 de maig de 2019

Malgrat en aquesta reunió s’han ratificat acords importants pel col.lectiu de treballadors i treballadores públics (que esperem que no siguin “brindis al sol” sino veritables avenços), des de la IAC lamentem i denunciem el greu menysteniment expressat per Funció Pública en afirmar que segons els seus serveis jurídics “la precarietat a l’administració pública no és excepcional, sinó que és estructural”.

ACORD SOBRE PERMISOS PER ATENDRE FILLS I FILLES AMB DISCAPACITAT:

L’acord ratificat per unanimitat en aquesta reunió de la MEPAGC estableix que el permís i la flexibilitat horària per atendre fills i filles amb discapacitat inclourà a partir d’ara l’assistència a reunions o visites en els centres educatius ordinaris, i que els/les tutors/es legals també tenen dret al gaudi d’aquest permís.

Des de la IAC hem tornat a posar sobre la taula que caldria fer extensius aquests permisos als casos de persones menors amb necessitats educatives especials, per tal d’anar més enllà de la literalitat de l’article 17 de la Llei 8/2006 de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del pesonal al servei de les administacions públiques de Catalunya.

ACORD PER ESTABLIR EL PROCEDIMENT DE MOBILITAT DE LES EMPLEADES PÚBLIQUES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA:

L’acord ratificat per unanimitat en la MEPAGC de 24/7/19 introdueix oficialment a l’Administració de la Generalitat el concepte de “mobilitat (laboral) per raó de violència de gènere” com a dret subjectiu de les treballadores-víctimes, i l’Administració es compromet a: atendre les sol.licituds de mobilitat i tramitar-les amb urgència, protegir la intimitat i garantir els drets econòmics i a la carrera professional, i elaborar una guia de drets de les empleades públiques víctimes de violència de gènere.

La IAC, com a sindicat convocant de les vagues generals del 8 de març, al costat del moviment feminista per garantir els drets de les dones i posar fi a les violències masclistes, no podem permetre cap pas enrere i seguierem avançant fermes i decidides en la lluita per la igualtat, l’equitat i els drets, lluitant en les meses de negociació i als carrers per un món més just.

ACORD PER ESTABLIR MESURES RELATIVES A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MALALTIES D’ESPECIAL GRAVETAT:

Des de la IAC creiem en la necessitat d’articular procediments d’adaptació progressiva a la jornada laboral en supòsits de tractament oncològic i malalties d’especial sensibilitat, però no podem acordar un document que no estableixi un procediment protocolitzat que garanteixi sigui aplicat de la mateixa manera en la totalitat de Departaments i serveis de tota la funció pública.

Fa molt temps que la IAC diem que aquest és un tema molt importat i sensible, però no compartim que es vulgui posar en marxa sense protocolitzar la intervenció de l’administració. A més, és un tema que va lligat a la salut de les persones i no ha passat per la paritària de Funció Pública de salut laboral. Nosaltres defensem els drets de les persones treballadores però no podem acordar cap document que només vulgui ser utilitzat com a titular de premsa.

Creiem que fa falta una nova reunió del Grup de Treball per concretar aspectes tan importants com:

  1. quines son les malalties d’especial gravetat?
  2. dret de la persona treballadora a no lliurar els seus informes mèdics a l’empresa,
  3. percentatges de reducció de jornada i gaudiment de vacances que no s’ajusten i, fins i tot, podrien perjudicar a algun col.lectiu (com el docent o el personal laboral, …).

Estem massa fartes de patir acords mal signats (com el PESCO) que després porten conseqüències desastroses. Si aquestes concrecions es fan i queden garantits els drets de les persones treballadores, al mes de setembre valorarem una adhesió per part de la IAC a aquest acord.

NO PODEM TOLERAR QUE L’ADMINISTRACIÓ ENS DIGUI QUE “LA PRECARIETAT LABORAL NO CONSTITUEIX UNA SITUACIÓ EXCEPCIONAL, I HO CONSIDERI ESTRUCTURAL”!!!

Segons l’Informe sobre la constitucionalitat d’una eventual regulació per decret llei d’acord amb el requeriment del Parlament de Catalunya formulat en la Moció 89/XII, aprovada pel Ple en la sessió de 30 de maig de 2019, que la secretària d’Administració i Funció Publica ha presentat a la MEPAGC: “la precarietat laboral no constitueix una situació excepcional, i ho considera estructural”. Des de la IAC no ho podem tolerar! És indignant!

Dient que la precarietat és estructural volen dir que no pensen fer res per erradicar-la? Des de la

IAC no podem tolerar que Funció Pública i el Govern de la Generalitat:

  • Deslegitimin el Parlament de Catalunya i es neguin a fer cas de la Moció 89/XII/2019, sobre precarietat laboral aprovada al 30 de maig de 2019
  • Es neguin a negociar processos reals d’Estabilització i Consolidació del personal per tal d’acabar amb l’alt índex de precarietat i interinitat, que repercuteix negativament tant en les condicions laborals com en la qualitat general dels serveis públics
  • No aturin els processos selectius en curs, com els de treballadores socials, mentre no hi hagi pronunciaments jucidicials clars de l’àmbit europeu

Des de la IAC seguirem lluitant al costat dels treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya denunciant les situacions de frau de llei i exigint totes les mesures per acabar amb la precarietat laboral de la plantilla.

No ens rendirem !!! La lluita és el camí !!!