MEPAGC: l’adminsitració retratada

La IAC, Intersindical Alternativa de Catalunya, tenim clar que l’administració va convocar la primera reunió de la MEPAGC d’enguany per fer-se la foto i ha quedat ben retratada

Dilluns 27 de gener l’Administració va convocar reunió de la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAGC). Primer punt del ordre del dia a proposta de l’Administració: “Negociació del projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020”. Com ja és habitual en aquestes meses que haurien de ser de negociació (però que a la pràctica esdevenen una lletania d’una Administració que et convoca quan ja està tot “lligat i ben lligat”), ens van passar un PowerPoint del Departament d’Economia i seguidament dos punts del projecte de pressupostos que en cap cas havíem negociat i que no feia més que aterrar a l’Administració catalana els acords d’augment retributiu fets a Madrid que al ser norma bàsica són d’obligat compliment, incorporant a més barroquismes i trampes legals com la “disposició addicional 9” que considerem inadmissible en posar un topall al pagament d’un concepte retributiu del personal estatutari adscrit a l’ICS i que suposarà una pèrdua retributiva general per al personal amb dret a percebre la carrera professional. Tots els sindicats varem coincidir en demanar la retirada d’aquesta disposició addicional 9, retirada que l’Administració no va acceptar.

Per a més “inri”, dues hores abans de la Mesa, la secretària d’Administració i Funció pública havia convocat una roda de premsa per escenificar un acord retributiu amb els sindicats que, evidentment no es va poder materialitzar. No comencem bé l’any!!

Com dèiem, la directora general de Pressupostos ens va “il·lustrar” durant gairebé 1 hora amb un fantàstic PowerPoint explicant-nos la història dels possibles pressupostos 2020 de la Generalitat. Des de la IAC vam tornar a demanar la presència a la MEPAG del Conseller d’economia Pere Aragonès per saber quin impacte tindrà la #Llei Aragonès entre les persones treballadores públiques i vam demanar quines seran les partides o les quantitats econòmiques pressupostàries que a la pràctica quedaran regulades per aquesta llei si finalment s’aprova.

PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALITAT 2020:

Funció Pública comença informant que el 2020:

 • S’aixeca la suspensió per a aportacions a plans de pensions
 • Es manté la suspensió del FAS
 • S’autoritza Oferta Pública anual (si hi ha pressupost Generalitat) i oferta pública PESCO
 • Es pagarà el 60% que queda pendent del retorn de la paga extra de 2013

RETRIBUCIONS 2020 DEL PERSONAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA:

Funció Pública ens informa que el Projecte de Llei de Pressupostos catalans 2020 preveu les següents “despeses de personal”:

 • Incrementar en un 2% les retribucions bàsiques i complementàries del personal funcionari, estatutari i docent no universitari, amb efectes de l’1 de gener de l’any 2020
 • Incrementar en un 2% la massa salarial del personal laboral
 • Incrementar, addicionalment, les retribucions bàsiques i complementàries del personal funcionari, estatutari i docent no universitari i la massa salarial del personal laboral, amb un dels percentatge següents segons quin sigui l’increment del PIB:
  • un 1% si el PIB és igual al 2,4% o superior al 2,5%
  • un 0,80% si el PIB és igual al 2,4%
  • un 0,60% si el PIB és igual al 2,3%
  • un 0,40% si el PIB és igual al 2,2%
  • un 0,20% si el PIB és igual al 2,1%
 • Autoritzar un increment d’un 0,30% de la massa salarial en concepte de fons addicionals

Tot plegat simplement executar i complir amb allò que ja està estipulat per llei des de Madrid i que a la pràctica significa consolidar la pèrdua de poder adquisitiu que arrosseguem des del 2010 (prop d’un 15% ) tot i les diferents resolucions del Parlament de Catalunya que instaven al Govern a recuperar els drets perduts durant els darrers anys.

En aquest sentit, i en resposta a la pregunta que hem fet si el Govern de la Generalitat de Catalunya tindria la intenció d’anar més enllà en les retribucions dels treballadors i treballadores públics catalans d’allò que els obliga Madrid, ni s’ho plantegen. Ens diuen que “el Govern s’ha hagut d’endeutar per pagar nòmines” i des de la IAC denunciem que som les treballadores que amb les retallades de sou hem finançat i sostingut l’administració catalana en temps de crisi.

I a sobre pretenien que signéssim un Acord que valorem com a una presa de pèl, sense cap compromís i que ja havien presentat a premsa unes hores abans:

 • SENSE  calendarització sobre en quina nòmina veurà la plantilla reflexat l’augment 2020. Cal un decret llei que autoritzi el pagament (nòmina febrer o març amb efectes 1 de gener). Si realment haguessin volgut negociar els pressupostos en relació a personal, aquesta reunió l’hauríem fet abans de final d’any i cobraríem ja -com la resta d’administracions- aquest mes o com a molt tard al febrer.
 • CASTIGANT el personal laboral en dir-nos Funció Pública que la calendarització del cobrament de l’augment retributiu 2020 per aquest col.lectiu segons ella queda supeditada a la negociació del Conveni. Procés que s’inicia a petició de CCOO i UGT, i que des de IAC  valorem que ara no era el moment d’iniciar aquesta negociació (malgrat tenir moltes propostes de millora), perquè seguim estant sense recuperar totes les retallades.
 • CAP REFERÈNCIA a criteris de repartiment dels FONS ADDICIONALS 2020. I en canvi amb l’amenaça encara vigent de destinar 11 milions dels fons addicionals 2019 a plans de pensions

RECUPERACIÓ DE DRETS PENDENTS:

Des de la IAC vàrem presentar la nostra plataforma reivindicativa 2020 de recuperació de drets pendents exigint una recalendarització perquè estem fartes de promeses que no es compleixen. Apuntem aquí entre molts d’altres drets perduts i millores que cal fer ja:

1. Retribucions i pagues perdudes:

1.1. Pagament JA, en la propera nòmina, de l’augment retributiu bàsic, 2%.
1.2. Negociació de la resta de conceptes retributius de la Ley de Presupuestos del Estado 2018 per a la seva aplicació immediata.
1.3. Recuperació total de les pagues del 2013 durant el 2018 i del 2014 durant el 2020 tal com insta al Govern la moció 121/XI del Parlament de Catalunya. En tot cas un acord que s’inclogui en els següents pressupostos, i calendaritzar el seu cobrament per al més aviat possible.
1.4. Recuperació del poder adquisitiu perdut amb la congelació salarial dels darrers anys i la pujada de l’IPC.
1.5. Recuperació del 5%

2. Incapacitat Temporal

2.1. Aplicació de les 30 h d’indisposició sense necessitat d’IT a tots els col·lectius de la Mesa

3. Recuperació plantilles i qualitat d’ocupació

3.1. Pla de recuperació de les plantilles d’abans de 2012.
3.2. Creació de noves places en funció de les necessitats amb l’objectiu d’uns serveis públics eficaços i efectius.
3.3. Aplicació de les diferents sentencies del TJUE sobre antiguitat, indemnitzacions (indemnització per cessament del personal interí), abús contractual i dret a incentiu del personal interí  i laboral temporal.
3.4. Consolidació i estabilitat del lloc de treball del personal interí, amb aplicació de l’article 61.6 de l’EBEP.
3.5. Indemnització per cessament del personal interí  i laboral temporal
3.6. Garantir els mateixos drets al personal interí o laboral temporal en tots els sectors i col·lectius de la Mesa.

4. Oferta Pública d’Ocupació

4.1. Reducció de la taxa d’interinitat al 8%. Convocatòria de totes les places estructurals.
4.2. Sistema d’accés que garanteixi l’entrada del personal interí que ocupa una vacant: consolidació del persones interines que ocupen una vacant utilitzant el desenvolupament amb rang de llei (com podria ser la llei d’acompanyament de pressupostos) de la situació extraordinària que preveu l’EBEP. 
4.3. Paral·lelament a les convocatòries establiment d’un acord d’estabilitat.

5. Carrera professional

5.1. Establiment d’una carrera professional real al personal d’administració i tècnic
5.2. Cobrament de la  Carrera Professional a l’ICS a data 1 de gener de l’any que es genera.
5.3. Personal Docent : Tornar el primer estadi als 6 anys de serveis prestats.

6. Substitucions 

6.1. Eliminació de la contractació externa.
6.2. Eliminació de les jornades precàries de l’administració. (conversió de 1/3 a ½ en educació).
6.3. Substituir les absències i baixes des del primer dia a tots els col·lectius.

7. Fons d’acció Social

7.1. Recuperar la dotació del 0,8% de la massa salarial per a aquest Fons.
7.2. Mantenir les normes de funcionament anteriors

8. Productivitat 

8.1. Recuperació situació anterior a 2012
8.2. Personal Administratiu i Tècnic : Recuperar l’aplicació dels mateixos criteris d’abans de 2012.
8.3. Personal Sanitari :  Recuperar el  100%  en  DPO.

9. Jornada

9.1. Jornada de 35h
9.2. Docència: 
a) Tornar a la jornada lectiva i de permanència d’abans de 2012. 23h a primària i 18h a secundària, hores de permanència (24 h).
b) Retorn de la reducció lectiva per majors de 55 a la docència amb una cobertura suficient als centres.

10. Cotització del Personal Interí 

10.1. Reposar la cotització al 100% al personal interí que va veure reduïda la seva jornada

11. Millora i equiparació de condicions de  permisos i conciliació

11.1. Reducció de jornada amb el 100% de les retribucions durant el primer any després de l’infantament.
11.2. Criteris homogènies per tots els col·lectius de la Mesa i aplicació a cada situació especifica.
11.3. Negociació de la revisió de la Llei de Conciliació Familiar per adequar-la a la situació actual.

12. Altres

12.1. Restabliment de l’excedència voluntària amb reserva de lloc de treball (regulada en la Llei de mesures fiscals i financeres 5/2012)

L’única resposta de l’Administració ha estat dir-nos que en relació a la recuperació de plantilles quan se sàpiga la taxa de reposició que ha de venir per normativa bàsica s’obrirà l’oferta d’ocupació pública tant anual com de PESCO. És a dir, el més calent és a l’aigüera: sense data i pendents de Madrid !!!

ABONAMENT RETORN 60% PENDENT PAGA EXTRA 2013:

Funció Pública ens informa que el retorn del 60% de la paga extra del 2013 que encara ens deuen es farà en un únic pagament… però no saben quan (l’any té 12 mesos) !!!

I del retorn de la totalitat de la paga extra de 2014 que encara ens deuen… en terminis eterns: 55% el 2021 i 45% el 2022 !!!

FONS ADDICIONALS 2019 i 2020:

Funció Pública proposa acumular, a l’efecte de la seva aplicació i distribució de manera conjunta, els fons addicionals del 0,25% de la massa salarial del 2019 i del 0,30% del 2020. Per això, diu d’iniciar un procés negociador que finalitzaria el maig de 2020 per concretar criteris de distribució. Fa les propostes següents:

Fons addicionals 2019:

– El percentatge de massa salarial a destinar a fons addicionals pel 2019 que era del 0,25%, està quantificat en 13,77 milions d’euros i estan encara pendents d’abonament. Funció Pública proposa destinar 2,77 milions, a les següents mesures que afectarien a un total de 5.263 llocs de treball:

 • incrementar el nivell de 1.829 llocs de treball dels nivells mínims dels diferents grups: A20 a A21, B16 a B18, C12 a C13, D10 a D12, E10 a E11, i E12 de centres docents del Departament d’Educació a E13.
 • adequació de 2.893 llocs de treball del complement específic dels llocs del grup C1 (nivells 14 i 16) i del grup A2 (nivell 18)
 • adequació de les taules retributives de 103 llocs de treball del cos d’agents rurals de les categories d’inspector (A1-21), sotsinspector (A2-19) i agent major (C1-17)
 • 531.304,89 euros per a l’adequació de 438 llocs de treball per homogeneïtzar les condicions de treball dels col.lectius funcionarials dels equips de salut pública de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut

Com no hi ha acord sindical, ja que sembla que aquestes propostes són innegociables, Funció Pública diu que els aplicarà en aquests conceptes i la resta, 11 milions d’euros, a Plans de Pensions.

La IAC considerem que aquestes mesures les hauria d’aplicar l’Administració d’ofici, ja que algunes d’elles són resultat de sentències judicials, i no imputar-les al pressupost de totes i tots. I, estem radicalment en contra de l’aportació al Pla de Pensions (recordem que vam recollir per dues vegades signatures perquè el Pla de Pensions s’eliminés i s’afegissin aquests diners a les nòmines).

Ara cal esperar l’Acord de Govern perquè tot això s’apliqui JA com han manifestat.

Fons addicionals 2020:

– Pel que fa als fons addicionals pel 2020 l’Administració fa la proposta de destinar una part d’aquests fons al finançament dels increments retributius derivats de la negociació del VII Conveni col.lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Retribucions que se sumarien al 2% fix d’augment de 2020

– No queda clar si seria parcialment o totalment que els fons addicionals 2020 es destinarien a aquest increment.

Com NO hi ha acord sindical per a les retribucions 2020, veurem quina serà la proposta de distribució d’aquests fons addicionals finalment.

En conclusió la valoració de la IAC d’aquesta primera reunió de la MEPAGC d’enguany és que ha estat una autèntica pèrdua de temps degut a l’actitud de l’Administració de menystenir la negociació col.lectiva amb la part sindical. Menysteniment perquè es convoqui a la premsa dues hores abans de la MEPAGC a esquenes de la part sindical i donant-los com a certes informacions que encara no havien estat negociades. Menysteniment perquè l’Administració convoca una Mesa de Negociació sense cap voluntat negociadora amb la pretensió que informa a la part sindical com a mer tràmit per fer allò que ja té decidit.

Esperem que aquesta no sigui la tònica de les properes meses.

Per més informació i declaracions podeu contactar directament amb les persones portaveus de la IAC:

ASSUMPTA BARBENS – 699 600 603
MARC CASANOVAS – 650 649 925

O bé contactant amb:
Secretaria de Comunicació de la IAC
comunicacio@iac.cat
+34 608 96 43 58

Declaracions Ramon Font, portaveu deUSTEC·STEs (IAC)