INFO: prestacions mater/pater-nitat exemptes IRPF

Al llarg d’aquest últim mes hi ha hagut una gran quantitat d’informacions sobre com procedir per realitzar la reclamació de la sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre de 2018 (sentència 1462/2018) que estableix com a doctrina legal que “les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’impost sobre la renda de les persones físiques”.

Finalment dilluns 3 de desembre l’Agència Tributària va fer públic el procediment i el formulari de reclamació.

Qui afecta?

Afecta prestacions per maternitat i paternitat, percebudes de la Seguretat Social durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017, a excepció de les funcionàries i els funcionaris que cotitzen a través de mútues.

Han informat que s’ha estès l’exempció a les prestacions per paternitat (que actualment és de 5 setmanes), tot i que la sentència no ho contemplava.

En el comunicat de la nota de premsa comuniquen que la sentència no afecta els permisos de maternitat i paternitat de les funcionàries i funcionaris que cotitzen a través de mútues com MUFACE. Exposen que en aquests casos no perceben prestació, sinó que mantenen les seves retribucions durant el permís de maternitat i paternitat i paguen el corresponent IRPF. No obstant això, es comprometen en un futur a dur a terme un canvi legislatiu, per una qüestió de justícia i equitat.

Considerem que es tracta d’un greuge greu i que s’haurien d’haver activat els procediments corresponents per tal que les funcionàries i funcionaris que cotitzen a través de mútues com MUFACE tinguessin dret a l’exempció de l’IRPF corresponent. Recomanem a les persones funcionàries de carrera esperar si es produeixen modificacions normatives. Si no és així, recomanem realitzar igualment la reclamació abans dels períodes establerts. 

Us continuarem informant dels propers canvis i continuarem exigint l’ampliació i millora de tots els permisos relacionats amb la cura.

Períodes de reclamació

El període màxim per reclamar ingressos indeguts de l’Agència Tributària és de 4 anys des del moment que s’han declarat aquestes percepcions. (En la declaració de la renda que es presenta al juny posterior a l’any que s’ha cobrat.) D’aquesta manera es pot reclamar per aquest fet:

Declaració d’IRPF de l’exercici 2014

Fins a juny de 2019

Declaració d’IRPF de l’exercici 2015

Fins a juny de 2020

Declaració d’IRPF de l’exercici 2016

Fins a juny de 2021

Declaració d’IRPF de l’exercici 2017

Fins a juny de 2022

Com he de reclamar?

1. Prestacions percebudes o que es percebin durant l’any 2018

Estan exemptes per defecte. En la propera campanya de renda els i les contribuents només hauran de confeccionar i presentar les seves declaracions utilitzant les dades fiscals que se’ls ofereixi.

2. Prestacions percebudes en els anys 2014, 2015, 2016 i 2017

L’Agència tributària distingeix entre les prestacions percebudes entre:

—2014-2015: Ja han habilitat un formulari específic disponible en el següent enllaç.

—2016-2017: El formulari estarà disponible el gener de 2019.

Cal tenir en compte que:

— Si les rendes van ser percebudes en més d’un any, s’haurà de sol·licitar la rectificació de la declaració de l’IRPF de cada any.

— S’haurà d’indicar en quins d’aquests anys la o el contribuent ha percebut la prestació i un número de compte bancari de la seva titularitat, on s’abonarà la devolució pertinent.

— No cal adjuntar a la sol·licitud un certificat de la Seguretat Social acreditatiu de les prestacions per maternitat/paternitat percebudes.

— El formulari pot presentar-se a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària.

— També es podrà utilitzar el formulari en paper per a la seva presentació en qualsevol de les oficines de registre de l’AEAT.

I si ja he fet la reclamació?

L’Agència Tributària informa que, en les sol·licituds prèviament presentades que es trobin pendents de resolució d’un recurs o reclamació, l’aplicació de l’exempció correspondrà a l’òrgan encarregat del recurs o reclamació, sense que calgui la presentació de cap sol·licitud addicional.

Amplia la informació visitant l’AEAT.